فيلم هاي آموزشي

شرکت تکسا

دانلودهاDefault.aspx

team viewerدانلود

راهنمای نصب تکسا

راهنمای نصب

شاخصها

بسته بروز آوری تکسا

نرخ آهن وسیمان

نرم افزارهای پیش نیاز

نکات و فایلهای قفل سخت افزاری

فیلم های آموزشی

مستندات

بخشنامه ها

فهارس بهای نفت و گاز

نرم افزارهای کاربردی

 دانلودها

فایلهای راهنما

راهنمای تکسا

فیلم آموزشی مبنا

فیلم آموزشی تکسا

فیلم آموزشی بی هرز

درباره تکسا

خدمات پس از فروشupdateProduction.aspx

 

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش تکسا

فهرست بها

فهارس بها

آنالیربها

پیشنهاد قیمت

متره و برآورد

صورت وضعیت

تعدیل

حمل مصالح

منابه

نیروی انسانی

ماشین آلات

مصالح پروژه

ضریب بالاسری

آنالیز بالاسری

ضرایب پروژه

نرم افزار پروژه های عمرانی

نرم افزار عمرانی

ریزمتره

خلاصه متره

برگه مالی

فصول

مبالغ فصول پروژه

رسیدگی مشاور

کارفرما

ناظر

صورت وضعیت نویسی

اصلاح صورت وضعیت با تکسا

ترفیع نگارش تکسا

تعویض قفل سخت افزاری

تعویض قفل

lpt

usb

پیگیری خرید

ارتباط با اپراتور

خرید اینترنتیKharid.aspx

 

استاندارد

کامل

جامع

دفترچه راهنما

تعداد نودهای بعدی

خرید اینترنتی

خرید اینترنتی تکسا

خرید اینترنتی فراگام آراء

خرید اینترنتی مبنا

خرید اینترنتی بی هرز

لیست قیمتcastList1.aspx

لیست قیمت تکسا

لیست قیمت مبنا

لیست قیمت بی هرز

توضیحات

تکسا 001

تکسا+002

تکسا+012

تکسا+123

تکسا 002

تکسا013

تکسا 003

صورت وضعیت و تعدیل

پیشنهاد و آنالیز

برآورد

 دفترچه راهنما

فیلم آموزشی

بروشور

نحت شبکه

 هر نود بعدی

پیشنهاد قیمت

آنالیر بها

تعدیل

فهارس ها

استاندارد

کامل

جامع

حق الزحمه  

حق الزحمه مشاور

حق الزحمه ساختمان

راه

پل و تونل

نقشه برداری

برش آرماتور با کمترین دورریز

برش آرماتور

برش سطح

taksa

mabna

biharz

taraz

لیست قیمت شرکت فراگام آرا

لیست قیمت تکسا

قیمت تکسا

قیمت مبنا

قیمت بی هرز

بروشور تکسا

کاتالوگ تکسا

کاتالوگ مبنا

کاتالوگ بی هرز

گزارشات مبنا

گزارشات تکسا

گزارشات بی هرز

نمونه گزارشات

صفحه اولDefault.aspx

مهندسی تکسا

نرم افزار تکسا

تولیدی و صنعتی تکسا

شرکت تکسا

درباره شرکت تکسا

تعاونی تولید خدمات تکسا

کارگاه آموزشی نرم افزار تکسا

سوالی درباره نرم افزار تکسا

اخبار سایت

نرم افزار تکسا

شرکت مهندسی تکسا

درباره شرکت

شرکت فراگام آرا

تکسا فراگام آرا

شرکت تکسا

شرکت مهندسی تکسا

شرکت فنی و مهندسی تکسا

فنی تکسا

 تکسا

مبنا

بی هرز

تراز

تعاونی تولیدی خدمات تکسا

کارگاه آموزشی نرم افزار تکسا

سوالی درباره نرم افزار تکسا

فراگام

فراگام ارا

فراگام آراء  

فراگام آرا

فروش تکسا

خرید تکسا

فراکام

تعدیل

شاخص

محاسبه تعدیل

درباره شرکت فراگام آراء

درباره سایت

درباره شرکت فراگام آرا

محصولات نرم افزاری عمرانی

1400/01/23 : امروز
 
صفحه اول لیست قیمت ها پرسش/آموزش ارتباط با ما
لیست دانلودها

 

لیست دانلودها

فيلم های آموزشی تکسا، بی هرز، مبنا، تراز

جهت نمایش فیلم های آموزشی Flash player نرم افزار

 
   
s
فیلم های آموزشی تکسا
دانلود توضیحات حجم شرح ردیف
دریافت فایل 37.33MB فیلم آموزشی برآورد قیمت پروژه 1
دریافت فایل 10.3MB فیلم آموزشی برآورد قیمت با احتساب تعدیل 2
دریافت فایل  25.7MB  MSPفیلم آموزشی برآورد پروژه به تفکیک فعالیتها-زمان بندی و انتقال به 3
دریافت فایل 16.9MB فيلم آموزشی برآورد قیمت با روش پروژه مادر 4
دریافت فایل 27.5MB فیلم آموزشی برآورد قیمت سرجمع بر اساس بخشنامه ویرایش 96 5
دریافت فایل 31.1MB فیلم آموزشی برآورد پروژه به صورت تجمیعی راه وباند 6
دریافت فایل 69.5MB فیلم آموزشی تهیه صورت وضعیت 7
دریافت فایل 35.2MB فیلم آموزشی صورت وضعیت با روش پروژه مادر 8
دریافت فایل 35.9MB فیلم آموزشی محاسبه تعدیل از مقطع فصول 9
دریافت فایل 37.7MB فیلم آموزشی رسیدگی به صورت وضعیت 10
دریافت فایل 60.60MB فیلم آموزشی ارائه پیشنهاد قیمت و آنالیز 11
دریافت فایل 39.4MB فیلم آموزشی پیشنهاد قیمت با روش پروژه مادر 12
دریافت فایل 34.9MB فیلم آموزشی درخت پروژه ها 13
دریافت فایل 55.2MB فیلم آموزشی امکانات داخل پروژه نرم افزار تکسا 14
فیلم های آموزشی بی هرز
دانلود توضیحات حجم شرح ردیف
دریافت فایل 28.78MB فیلم آموزشی نرم افزار بی هرز 1
فیلم های آموزشی مبنا
دانلود توضیحات حجم شرح ردیف
دریافت فایل   36.5MB فیلم آموزشی حق الزحمه مهندسی آب 1
دریافت فایل 33.4MB فیلم آموزشی حق الزحمه نظارت کارگاهی 2
دریافت فایل 27.37MB فیلم آموزشی حق الزحمه نظارت عالیه ساختمان 3
دریافت فایل   15.65MB فیلم آموزشی حق الزحمه خدمات نقشه برداری 4
دریافت فایل   42.91MB فیلم آموزشی حق الزحمه مطالعات راه و عالیه پل و تونل 5
دریافت فایل   16.06MB فیلم آموزشی حق الزحمه تونل راه و راه آهن 6
دریافت فایل   7MB فیلم آموزشی فرم  زمان بندی 7
دریافت فایل   8.42MB فیلم آموزشی فرم محاسبه تضمین 8
دریافت فایل   14MB فیلم آموزشی فرم تهیه اسناد مناقصه 9
دریافت فایل   10.56MB فیلم آموزشی  فرم دیتایل های تیپ 10
دریافت فایل   3.54MB فیلم آموزشی  فرم مسافت ها 11
دریافت فایل   12.57MB فیلم آموزشی فرم ضریب تعدیل 12
دریافت فایل   13.49MB فیلم آموزشی کار با فرم فهرست بهای پایه 13
دریافت فایل   16.06MB فیلم آموزشی کار با فرم آنالیز بها 14
دریافت فایل   10.12MB فیلم آموزشی پیمانکاران و مشاوران 15
دریافت فایل   16.99MB فيلم آموزشی معرفی نشریات 16
دریافت فایل   19.09MB فيلم آموزشی معرفی بخشنامه ها 17
دریافت فایل   7.99MB فيلم آموزشی معرفی قراردادها 18
دریافت فایل   19.34MB فیلم آموزشی دامنه قیمت پیشنهادی 19
فیلم های آموزشی تراز
دریافت فایل   7.52MB فیلم آموزشی درخت حساب - جدید 1
دریافت فایل 10.4MB فیلم آموزشی گروه حساب - جدید  2
دریافت فایل   10.5MB فیلم آموزشی حساب کل- جدید 3
دریافت فایل   11.4MB فیلم آموزشی حساب معین 1- جدید 4
دریافت فایل   7.18MB فیلم آموزشی حساب معین 2- جدید 5
دریافت فایل   7.16MB فیلم آموزشی حساب معین 3- جدید 6
دریافت فایل   7.17MB فیلم آموزشی حساب معین 4- جدید 7
دریافت فایل   11.4MB فیلم آموزشی انواع اسناد سیستم 1- جدید 8
دریافت فایل   12.8MB فیلم آموزشی انواع اسناد سیستم 2- جدید 9
دریافت فایل   12.13MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت اول 10
دریافت فایل   14.79MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت دوم 11
دریافت فایل   11.05MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت سوم 12
دریافت فایل   13.80MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت چهارم 13
دریافت فایل   13.42MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت پنجم 14
دریافت فایل   10.6MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت ششم- جدید 15
دریافت فایل   31.3MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت هفتم- جدید 16
دریافت فایل   22.8MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت هشتم- جدید 17
دریافت فایل   10.9MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت نهم- جدید 18
دریافت فایل   17.4MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت دهم- جدید 19
دریافت فایل   22.0MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت یازدهم- جدید 20
دریافت فایل   14.2MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت دوازدهم- جدید 21
دریافت فایل   16.0MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت سیزدهم- جدید 22
دریافت فایل   10.1MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت چهاردهم- جدید 23
دریافت فایل   11.7MB مرور اسناد شرکت پیمانکاری نمونه - قسمت پانزدهم- جدید 24
دریافت فایل   86.33MB فیلم آموزشی تراز در یک نگاه 25
دریافت فایل   19.80MB فيلم آموزشي شروع کار با سیستم مالی 26
دریافت فایل   15.09MB فيلم آموزشي تعریف کاربران و تعیین دستیابی آنها 27
دریافت فایل   11.7MB فيلم آموزشي پیاده سازی انبار در مالی 28
دریافت فایل   13.3MB فیلم آموزشی صدور اسناد پایان و شروع سال مالی 29
دریافت فایل   15.0MB فیلم آموزشی دموی سیستم مالی پیمانکاری 30
سایر فیلم های آموزشی
دریافت فایل     فیلم آموزشی مراحل درخواست بروزآوری فهرست بهای 97 از طریق وب سایت 1
دریافت فایل     فیلم آموزشی دستورالعمل بروزآوری فهارس بهای سال 97 2صفحه اول لیست قیمت ها خريد اينترنتي پیگیری خرید ارتباط با اپراتور تماس با ما RSS تعداد افراد حاضر :

تهران، خیابان بهشتی، خیابان اندیشه، خیابان میرزایی زینالی(اندیشه 5 غربی)، پلاک 29، کد پستی : 1569718413
تلفن و فکس : 1-88423490 ، 5-88423484 ، 88444326
CopyRight@faragamara 2012 - E-Mail:info@faragamara.com
نماد الکترونیکی logo-samandehi
شما با کاربر مهمان وارد شده اید    ورود   عضویت